روبات بردار و بگذار

کاسه ۵۰۰ سی سی دو حفره ای (روبات بردار و بگذار TSCR-01-1)

درب کاسه ۵۰۰ سی سی دو حفره ای (روبات بردار و بگذار TSCR-01-1)

نمای کلی دو روبات بردار و بگذار (TSCR-01-1) در حال کار

روبات برچسب گذار داخل قالب

کاسه ۵۰۰ سی سی دو حفره ای (روبات برچسب گذار داخل قالب TSCR-03-1)

درب کاسه ۵۰۰ سی سی دو حفره ای (روبات برچسب گذار داخل قالب TSCR-02-1)

روبات ورود از کنار

(روبات ورود از کنار برچسب گذار داخل قالب TSCR-04-1) برای سیستم بادی